Gode råd ved oppussing

Det er alltid lurt å benytte skriftlig kontrakt når du inngår avtale med håndverkere. Kontrakten gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.
Foto: Fotolia

Oppdragsbeskrivelse
Får du går i gang med med ombygging eller oppussing, er det viktig å beskrive oppdraget grundig og skriftlig. Dette reduserer risikoen for misforståelser og konflikter betraktelig.


Når du skal be om anbud og inngå avtale med håndverkere, er det alltid lurt med en skikkelig beskrivelse av oppdraget du ønsker å få utført. Denne beskrivelsen danner grunnlaget for anbudsbrevet og kontrakten du inngår med håndverkeren.

Sjekkliste for oppdragsbeskrivelse
1. Pris
Be om fast pris, et prisoverslag eller timepris.

2. Arbeidet
Gi en presis beskrivelse på arbeidet du ønsker utført, og legg gjerne ved bilder. Avklar målbare størrelser så detaljert som mulig.

3.Tid
Gi en tidsramme for arbeidet. Få med ønsket oppstartsdato og ønsket dato for ferdigstillelse.

4. Materialer
Hvilken kvalitet ønsker du på materialene? Om du ønsker å kjøpe materialer selv, bør du opplyse om dette.

5. Kontaktinformasjon
Få med kontaktinformasjon og hvor oppdraget skal utføres.

6. Svardato
Be om svar innen en bestemt dato.

 

 

Pris og betaling


Du bør avtale på forhånd hvordan prisen skal beregnes, og når det skal betales. Hvis betalingstidspunktet ikke er uttrykkelig avtalt, skal du betale håndverkeren eller entreprenøren etter at tjenesten er utført.

 


Regningen skal gjøre det mulig å bedømme type og omfang av arbeid og materialer, og hvordan prisen er regnet ut. Du må si ifra så fort som mulig hvis du ikke godtar prisen. Du kan ellers risikere å bli bundet av regningen du har mottatt.

Viktig om pris
Hvis prisen ikke følger av avtalen, skal den regnes ut på vanlig måte, som for tilsvarende tjenester, eller du skal betale det som er rimelig, etter arbeidets omfang og utføring.
Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige vesentlig det oppgitte beløp, og aldri med mer enn 15 prosent, med mindre det er avtalt noe annet.
Prisen skal omfatte merverdiavgift og andre offentlige avgifter, hvis ikke annet er sagt.
Tjenesteyteren kan ikke kreve bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, faktureringsgebyr eller liknende i tillegg til prisen for tjenesten.
Tjenesteyteren kan bare kreve pristillegg for tilleggsarbeid når arbeidet er utført i samsvar med kravene som er nevnt under avsnittet om tilleggsarbeid.
Du kan bli nødt til å betale for ekstra materialer og arbeid som skyldes forhold fra din side.

Økt pris

Hvis håndverkeren må skjønne at prisen blir betydelig høyere enn det du forventer, skal han ta kontakt med deg, eventuelt stanse arbeidet. Hvis det er sannsynlig at du ville ha avbestilt tjenesten hvis han hadde kontaktet deg, skal håndverkeren bare ha betalt for arbeidet fram til det tidspunktet da han burde ha varslet deg.

Tjenesteyteren har også en frarådningsplikt dersom dine ønsker og krav er urimelige eller fagmessig vanskelig å gjennomføre.

Klagemulighet
Hvis dere ikke kommer til enighet om prisen, må du klage skriftlig til håndverkeren (motpart). Det er en forutsetning for å gå videre med saken. Bruk gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Er saken låst ved at du enten har fått skriftlig avslag fra håndverker eller ikke noe svar i det hele tatt, kan du klage saken inn til Forbrukerrådet.


Valg av håndverker


Når du skal finne håndverker, er det flere sjekkpunkter som kan hjelpe deg å finne rett person eller firma til jobben.


1. Sjekk referanser
Før du inngår en avtale er det alltid lurt med en referansesjekk av håndverkerne du planlegger å engasjere. Be dem gjerne om flere referanser, men vær oppmerksom på at at firmaet antageligvis ikke vil gi ut dårlige referanser.

2. Brønnøsundregisteret
Sjekk firmaets organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Her kan du blant annet finne ut om firmaet eventuelt skulle være konkurs, samt offisielle kontaktpersoner og lignende. Dersom du ikke finner firmaet i Brønnøysundregisteret, bør du velge et annet firma.

3. Standardkontrakt
Forbrukerrådet anbefaler også å velge håndverkere som vil bruke standardkontraktene (Byggeblankett 3501 og 3502) fra Standard Norge. Last ned kontraktene gratis hos Standard Norge.

4. Mesterbrev
Å bruke en mester gir en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt. Om en håndverker er mester, vil ofte fremgå av nettsiden eller telefonkatalogen, men kryssjekk gjerne med mesterregisteret.

5. Sentral godkjenning
Er tiltaket søknadspliktig, bør du velge en håndverker som har sentral godkjenning for ansvarsrett. Dette er en ordning hvor foretak kan få en godkjenning for hele landet basert på forskriftsfestede kriterier. Firma uten sentral godkjenning må søke lokal godkjenning for å gjennomføre søknadspliktige tiltak. Mer informasjon finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.

 

 

Forsinkelse


Dersom håndverkeren ikke har avsluttet tjenesten innen den tiden dere har avtalt, eller som kan forventes, og dette ikke skyldes deg, foreligger det en forsinkelse.

 

Hvis håndverkeren er forsinket med jobben han skal utføre, har du flere rettigheter. Samtidig er det viktig å få med seg at disse rettighetene forutsetter at det foreligger en forsinkelse. For å kunne konstatere dette, er det viktig at det er avtalt klare frister for ferdigstillelse av arbeidet.

Holde tilbake penger
Ved forsinkelser kan du holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer kravene dine som følge av forsinkelsen.

Fastholde avtalen og kreve at arbeidet blir utført
Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at tjenesteyteren gjør som avtalt. Hvis dette påfører håndverkeren urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve det.

Heve avtalen, dersom forsinkelsen er vesentlig
Du kan heve hele avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. Samtidig er det viktig å få med seg at det skal svært mye til før en forsinkelse gir deg rett til å heve avtalen. Er det for eksempel avtalt dagmulkt vil dette kompensere for forsinkelsen.

Ved heving kan håndverkeren kreve å få tilbake materialer, dersom ikke dette er til større ulempe for deg. For det som ikke kan tilbakeleveres, kan håndverkeren kreve et vederlag tilsvarende verdien dette har for deg.

Dersom avtalen for resten av arbeidet blir hevet, kan håndverkeren kreve full betaling, minus hva det vil koste å få utført den delen som står igjen.

Heves det gjenstående av avtalen, kan håndverkeren kreve full betaling, men med fradrag for hva det normalt koster å få utført den delen som står igjen.

Kreve erstatning for økonomisk tap
Du kan kreve erstatning for økonomiske tap som følge av forsinkelsen. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving. Hvis det for eksempel er avtalt at oppussingen av din leilighet skal skje mens du er på ferie, og du kommer hjem til en ikke ferdig oppusset og ubeboelig leilighet, kan du kreve erstattet nødvendige utlegg til midlertidig bosted.

Dagmulkt
Dagmulkt er en standardisert erstatning for ekstrautgifter og ulemper du utsettes for ved forsinkelse, noe som innebærer at du slipper å dokumentere det faktiske økonomiske tapet. Størrelsen på dagmulkten kan være for eksempel 1 eller 0,5 promille pr dag. Dere må også avtale hvor mange dager du kan kreve dagmulkt.

Klage
Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev hvis du ønsker å klage på forsinkelse.

 

 

 

Kontrakter


Det er alltid lurt å benytte skriftlig kontrakt når du inngår avtale med håndverkere. Kontrakten gjør det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt.

 


Standard Norge har utarbeidet standardkontraktene som du kan benytte når du inngår avtale med håndverkere.

Standardkontrakt (Byggeblankett) 3501 benyttes dersom kontraktssummen overstiger 1,5 G (grunnbeløp i Folketrygden).
Standardkontrakt (Byggeblankett) 3502 benyttes dersom kontraktssummen er under 1,5 G (grunnbeløp i Folketrygden).
Last ned kontraktene gratis hos Standard Norge.

Innhold i kontrakten
Hvis Standard Norges kontrakter ikke benyttes, er det viktig å se til at kontrakten eller avtalen inneholder følgende:

1. Pris
Avtal på forhånd hvordan dere skal beregne prisen. Det er ofte lurt å avtale fast pris på arbeidet, inkludert materialer. Dersom håndverkeren ikke kan gi deg fast pris på forhånd, bør du få et et prisoverslag i kontrakten. Dersom det er gitt et prisoverslag kan ikke sluttregningen overstige dette med mer en maksimalt 15 prosent.

2. Betaling
Avtal på forhånd når du skal betale. Dersom annet ikke er avtalt, er hovedregelen at du skal betale når arbeidet er ferdig. Det er likevel mulig å inngå avtale om forskuddsbetaling og betaling underveis, men dette må følge klart av kontrakten.

Ved betaling underveis, anbefaler vi at det kun skal betales for utført arbeid. Styr også unna forskuddsbetaling.

3. Fremdrift og ferdigstillelse av arbeidet
Avtal en konkret dato for oppstart og ferdigstillelse av arbeidet. Ferdigstillingsdatoen er svært viktig. Denne vil være utgangspunktet for beregning av eventuell dagmulkt, dersom dette er avtalt.

Det bør også avtales en plan for fremdrift dersom det er snakk om større renoverings- eller ombyggingsarbeider. Spesifiser gjerne når viktige milepæler skal være nådd. Dette vil være spesielt viktig når det er flere håndverkere som er engasjert i prosjektet ditt.

4. Arbeidsbeskrivelse/leveransebeskrivelse
Kontrakten bør inneholde en beskrivelse av arbeidet som skal utføres, og resultatet du ønsker. Du kan legge den detaljerte prosjektbeskrivelsen som vedlegg. Kontrakten bør vise til dette og alle andre vedlagte dokumenter; tegninger, leveransebeskrivelse, håndverkerens tilbud og lignende.

5. Materialvalg
Du bør avtale med håndverkeren hvilke materialer som skal benyttes til oppdraget. Det kan for eksempel være fliser du vil benytte, treverk, kraner og liknende. Utgangspunktet er at håndverkeren skal benytte materialer av vanlig god kvalitet, hvis ikke annet er avtalt. Det kan likevel være lurt å få spesifisert hvilket materiale som skal benyttes, spesielt hvis du har andre ønsker. Ta gjerne en sjekk av godkjente produkter i produktdatabasen hos Sintef Byggforsk.

6. Dagmulkt
Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten inneholder en klausul om dagmulkt ved en eventuell forsinkelse av arbeidet. Håndverkertjenesteloven gir deg ikke krav på dagmulkt, og det er derfor viktig at dette avtales skriftlig. Byggblankettene har bestemmelser om dagmulkt.

7. HMS-ansvar
Det bør aldri avtales at forbrukeren er ansvarlig for HMS på bygge- og arbeidsplasser. Kryss av for tjenesteyteren dersom du benytter byggblankettene.

8. Tilleggsarbeid og endringer
Dersom det underveis er ønskelig eller behov for endringer og tilleggsarbeider, må du sørge for å endre kontrakten i samsvar med dette. Alternativt kan det inngås en egen skriftlig kontrakt for tilleggs- eller endringsarbeid. Som for det øvrige arbeidet bør det avtales pris, betaling, fremdrift, ferdigstillelse og liknende.

 

 

Klagemuligheter


Hvis du ikke er fornøyd med arbeidet som er gjort, er det viktig at du varsler håndverkeren. Hvis dere ikke kommer til enighet, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet.

 

Fem års klagerett
Det er fem års reklamasjonsrett på arbeidet utført på fast eiendom, slik som hus og hytter. Det vil si at du kan klage på feil og mangler inntil fem år etter at arbeidet er avsluttet.

Hvis du mener det arbeidet som er gjort eller materialene som er benyttet ikke holder mål, bør du klage (reklamere) så raskt som mulig til håndverkeren. Hvis du gir beskjed for sent, kan du i verste fall miste retten til å klage.

Dine krav ved feil og mangler
Når det oppstår feil og mangler ved jobben håndverkeren har utført, har du flere rettigheter.

Holde tilbake betaling
Du kan holde tilbake så mye det vil koste å få utbedret feilen eller mangelen.

Retting
Håndverkeren har både en rett og en plikt til å rette feilen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg. Rettingen skal i utgangspunktet skje for håndverkerens regning.

Prisavslag
Du kan bare kreve prisavslag dersom håndverkeren ikke kan eller vil rette feilen eller mangelen. Prisavslaget skal tilsvare kostnadene ved å få mangelen rettet. Det er ikke mulig å kreve prisavslag for tort og svie.

Dersom prisen på å rette feilen eller mangelen blir urimelig i forhold til den nytten du vil få, skal prisavslaget settes til forskjellen mellom den avtalte tjenesten og mangelfull tjeneste.

Heving
Hvis feilen gjør at du ikke får noen nytte av jobben som er utført, kan du kreve å heve avtalen og håndverkeren har ikke krav på betaling.

Håndverkeren kan kreve å få tilbake materialer, dersom ikke dette er til større ulempe for deg. For det som ikke kan tilbakeleveres, kan håndverkeren kreve et vederlag tilsvarende verdien dette har for deg.

Dersom avtalen for resten av arbeidet blir hevet, kan håndverkeren kreve full betaling, minus hva det vil koste å få utført den delen som står igjen.

Erstatning
Forbrukeren kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving.

Klagemuligheter
Når du har en klage, må du først reklamere skriftlig til håndverkeren (motpart). Det er en forutsetning for å gå videre med saken. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Hvis du får skriftlig avslag fra håndverkeren eller ikke noe svar i det hele tatt, kan du klage saken inn til Forbrukerrådet,

Dersom Forbrukerrådet ikke oppnår løsning, kan partene klage saken inn til Forbrukertvistutvalget. Forbrukertvistutvalgets avgjørelse blir stående som en dom, dersom denne ikke blir anket videre til tingretten.

Foreldelse av krav
Selv om du har reklamert innen rimelig tid og innenfor femårsfristen, kan ditt krav mot håndverkeren foreldes. Foreldelsesfristen er tre år.

Selv om du reklamerer straks og innenfor den femårige reklamasjonsfristen, foreldes kravet ditt hvis det går tre år uten at utbedringen skjer.

Hvis entreprenøren lover å utbedre mangelen uten å gjøre noe, må du avbryte foreldelsesfristen ved å gå til domstolen.Du kan også avbryte foreldelsesfristen ved å klage skriftlig til Boligtvistnemnda eller Forbrukerrådet i de sakene som kan behandles der.

Hentet fra www.forbrukerradet.no 

 

Flere artikler fra alttilbolig.no

1

Male baderomsplatene?

Vårt bad fra 1976 fungerer helt fint. Ikke målt fukt og det er god ventilasjon der. På sikt skal vi totalrenovere det, men på kort sikt vil vi gjøre noen kosmetiske endringer. Veggene er kledd med baderomsplater med marmormønster, og spørsmålet mitt er om det går an å sparkle og male over disse?
Les mer...

water damaged basement

Færre vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper.

Les mer...
ildet viser en murvegg som er etterisolert utvendig med murt forblending. Forblendingen er lagt opp på konsoller med betongbjelke mellom. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Etterisoler murvegger på riktig måte

En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd. 

Les mer...
Bruk et fint slipepapir og tørk godt av alt støv etterpå, gjerne med en mikrofiberklut.

Nytt kjøkken til et par tusen kroner

Kjøkkenet er både et arbeidsrom og et hyggelig oppholdsrom. Her kan familien samle seg til måltidene, og her kan barna gjøre lekser på kjøkkenbordet mens de voksne lager mat. Rommet blir mye brukt - og mye slitt. En oppfriskning behøver ikke koste så mye.
Les mer...
utemiljø

Skap et gjennomtenkt uterom!

Dobbelgarasje og terrasse er kommet for å bli, og det samme er utemiljø! Hagen eller balkongen er ikke lenger et sted for tilfeldig 

sammensatte hagemøbler og krakker, men heller et sted for hvile, rekreasjon og sosiale aktiviteter i skjønn forening ved hjelp av gjennomtenkt planlegging og stilige utemiljø produkter.

Les mer...
Salix integra

Slik lykkes du med prydtrær

En hage har behov for noen større vekster for å skape dybde og myke opp større flater enten i form av store hus eller store flate hagearealer.

Les mer...
Problemet med en vinduskarm som er beiset er at brunfargen stjeler mye lys.

Fra beis til maling

Når karmene og listverket ved vinduene innvendig er beiset brune og skal males hvite, må et systemskifte til. Slik går du frem da!

Les mer...
1

- pressemelding fra Relekta

Miljøvennlig fuging

Det blir mer og mer fokus på miljø i byggebransjen. Derfor har Relekta lansert fugemassen 101 Miljøfug. Den tilfredsstiller emisjonskravene til Breeam Nor. 

Les mer...
1

Verktøyguide til malejobben

Å male fasaden er en stor jobb som kan være kostbar - akkurat derfor er det viktig å være grundig i utførelsen. Med verktøy egnet for oppgaven går arbeidet raskere, og resultatet blir både penere og mer varig. God kvalitet er sjelden så lønnsomt som ved fasadebehandling. Her er en guide til hva du trenger.

Les mer...
Fig. 01Ulike komponenter i bindingsverksvegger

Oppdatert om bindingsverk

Byggforskseriens praktiske retningslinjer for dimensjonering og utførelse av bindingsverk i småhus er revidert og oppdatert etter gjeldende standarder. 

Les mer...
270

Pressemelding fra Gardena

Robotgressklipper: byens flotteste plen og fritid uten støy

En plen som klippes av en robot-gressklipper, er alltid velholdt.

Les mer...

Til toppen